dr hab. Jacek Schmidt.jpg

prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt

etnolog i antropolog kultury pracujący w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: jschmidt@amu.edu.pl

 

Zainteresowania:

Migracje w kontekście polskim i europejskim Metodologia nauk społecznych oraz metodyka badań jakościowych i mieszanych. Kontakt kulturowy i wielokulturowość oraz multikulturalizm, stereotypy etniczne i regionalne, procesy i konflikty etniczne oraz subetniczne, kwestie tożsamości regionalnych, narodowych i postetnicznych. Problematyka regionalna (zwłaszcza Wielkopolska oraz Ziemie Zachodnie i Północne) – identyfikacje społeczne i kulturowe na poziomie społeczności lokalnych oraz formy uczestnictwa w kulturze, neoregiony, granice i pogranicza – symboliczne i administracyjne. Zjawisko antysemityzmu, a w szczególności jego charakterystyka i uwarunkowania w dawnej i współczesnej Polsce. Organizacja przestrzeni w instytucjach totalnych

Publikacje:

♦ Schmidt J. Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce. czasopismo "Rozwój Regionalny   i Polityka Regionalna", nr. 54, 2021, s. 163-183.

♦ Schmidt J., Niedźwiedzki D., Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2020, s. 242.

♦ Schmidt J., Andrzej Brencz (1943-2020). Poznański etnolog, profesor zwyczajny, Dziedzictwo Kulturowe Wsi, 2020, nr 4, s.213-216

♦ Schmidt J., Tuż za kordonem. Mieszkańcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Kongresowego W: Poznański sposób na niepodległość / Gulczyński Andrzej, Paciorkowski Szymon (red.), 2021, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, s.319-336

♦ Schmidt J. (red) Polityki migracyjne – imigranci – edukacja. Konteksty polskie i europejskie. Zeszyt tematyczny czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2, 2017 [wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

♦ Schmidt J. „Interaktywna Mapa Cudzoziemców” –  nowa baza wiedzy o zjawisku imigracji w Polsce, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”,

nr 2, 2017, s. 9-22.

♦ Schmidt J. Migracje zagraniczne a rynek pracy i polityka społeczna w województwie wielkopolskim, [w:] Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 107-124.

♦ Schmidt J. (red) Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017. [wspólnie z W. Dohnalem i W. Kuligowskim]

♦ Schmidt J. (red) Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

[wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

 

♦ Schmidt J. (red) Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

[wspólnie z D. Niedźwiedzkim]

♦ Schmidt J. Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 67-74.

♦ Schmidt J. Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje,

red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, s. 53-62.

♦ Schmidt J. (red) Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Nauka i Innowacje, 2012. [wspólnie z M. Buchowskim]

♦ Schmidt J. Migracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne,

w: Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM nr 95, Poznań: Instytut Historii UAM, 2010, s. 139-151.

 

♦ Schmidt J. Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań:

Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak, 2009.

♦ Schmidt J. Stereotyp i granica. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan, Międzychód: Eco, 1997.


Projekty:

 

♦ Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców; Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Rodzaj grantu: zespołowy (Konsorcjum badawczo-wdrożeniowe);

Okres realizacji: 2013-2016; Funkcja: kierownik projektu i przewodniczący komitetu sterującego konsorcjum.

♦ Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie);

Grantodawca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej;

 

Rodzaj grantu: zespołowy; Okres realizacji: 2010; Funkcja: kierownik.

 

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania; Grantodawca: Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego;

 

Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski); Okres realizacji: 2009-2012;

 

Funkcja: główny wykonawca.

 

 

Inne:

 

♦ Członek Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych (od 2014)

 

♦ Członek Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (2012-2016; 2016-2019)

 

♦ Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (2012-2015; 2015-2019)

 

♦ Członek Zespołu Ekspertów ds. Migrantów w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich

 

♦ Redaktor i administrator uniwersyteckiego portalu internetowego Interaktywna Mapa Cudzoziemców (IMC.amu.edu.pl) – portal zawiera pakiet kilkudziesięciu ekspertyz i raportów liczący około 2000 stron, wykazy źródeł na temat imigracji w RP wraz z ich opisami, repozytorium wszystkich międzynarodowych i polskich aktów prawnych regulujących migracje, słownik pojęć ogólnych i szczegółowych z zakresu zjawisk dotyczących migracji,
opisy zawartości portali internetowych etc.