prof. UAM dra hab. Natalia Bloch

antropolożka kultury i politolożka adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

 

e-mail: nbloch@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

♦ studia migracyjne (zagadnienia integracji, zwłaszcza w wymiarze społeczno-kulturowym, budowanie powiązań transnarodowych, terytorializacja kultur i tożsamości)
 

♦ studia uchodźcze (uchodźstwo jako międzynarodowy reżim, zagadnienia podmiotowości i sprawczości uchodźców, procesy narodowotwórcze

w sytuacji wymiejscowienia, procesy tożsamościowe w drugim pokoleniu uchodźców)
 

♦ antropologia polityczna (zjawisko upolityczniania kultury, wynajdywanie tradycji)
 

♦antropologia turystyki w kontekście postkolonialnym
 

♦ tybetologia (badania w obozach uchodźców tybetańskich w Indiach)

Projekty:

 

♦ Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii (2016-2019), staż podoktorski FUGA NCN (stażystka). [link]
 

♦ Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (2016-2018), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (główny wykonawca: kuratorka wystawy, redaktorka monografii). [link]

♦ Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (2013-2015), grant Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach PO Kapitał Ludzki (kierownik zespołu streetworkerów). [link]
 

♦ Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (2010), grant Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (główny wykonawca). [link]
 

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (główny wykonawca: koordynatorka zespołu badaczy, autorka rozdziałów w monografii końcowej). [link]
 

♦ (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (2016), projekt badawczy z udziałem studentów sfinansowany ze środków statutowych  Instytutu Etnologii

i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM, badania w wioskach pochodzenia emigrantów, którzy pod koniec XIX wieku wyjechali do Ameryk (kierownik). [fanpage]

Publikacje:


Książki autorskie:
 

♦ Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, ss. 672. [link]

Książki pod redakcją:
 

♦ Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej). Red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, 2016, ss. 346. [pdf]
 

♦ Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy. Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189. [pdf]
 

♦ Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Red. N. Bloch, E. M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, ss. 262. [pdf]

Artykuły:

 

♦ Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [w:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96. [pdf]
 

♦ Overheating with Authenticity. Between Familiarity and Otherness in Multisensory Experiencing of India by Tramping Tourists, “Déjà Lu” 2016, vol. 4. [pdf]

♦ Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity, [w:] Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces. Red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 135-154.
[pdf]

 

♦ Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska”, 2011, t. 55, nr 1-2, s. 51-68. [pdf]
 

♦ Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 209-235. [pdf]

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png