top of page
shinestudio-klaudiagolebiowska-11.jpg

Klaudia Gołębiowska – Doktor Nauk Społecznych w zakresie Nauk o Polityce, specjalność: Polityka Imigracyjna. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Klaudia Gołębiowska - Doctor of Social Sciences in the field of Political Science, specialization: Immigration Policy. Lecturer at the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznan

E-mail: klaudia.golebiowska@amu.edu.pl

(2) Klaudia Gołębiowska (researchgate.net)

 

Zainteresowania badawcze:

 • Polityki migracyjne państw współczesnych

 • Polityki integracji imigrantów

 • Komunikacja międzykulturowa

 • Przemiany społeczno-polityczne na Bliskim Wschodzie

 • Uchodźcy w XXI wieku

Monografie:

 • Potrzeba przedsiębiorczości. Studium postaw wobec rynku pracy mieszkańców subregionu pilskiego, K. Bondyra, K. Gołębiowska, A. Waligóra, Poznań 2019.

 • Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych. Model spółdzielni socjalnej dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań 2016.

 • Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych. Model spółdzielni socjalnej działającej przy Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań 2016.

Ekspertyzy:

K. Gołębiowska, Analiza stanu wdrażania celu 10.7 Agendy 2030 w lokalnych politykach gminnych i powiatowych oraz w dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poznań 2018- ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows).

Publikacje:

 • Local integration policy towards person under international protection in Berlin. Innovations after 2015 +, N. Szulc, K. Gołębiowska, Przegląd Orientalistyczny UW, nr 2-3, Warszawa 2020.

 • Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego w latach 2015-2017. Analiza wieloaspektowa, (w:) Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, tom II, A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.), Poznań 2018.

 • Polska a kryzys migracyjny. Pomiędzy pragmatyzmem a humanitaryzmem?, (w: Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa, Z. Czachór, J. Jancz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2016.

 • The conditioning of integrational policies towards Muslims in Sweden/ Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2015.

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • 2020- „Nauka przez praktykę. Studia dualne na kierunku Zarządzanie państwem” POWR.03.01.00-00-DU45/18, opracowanie skryptu zajęć ,,Business Skills’’ na kierunku zarządzanie państwem. Wykonawca.

 • 2019/2020- „Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.01.00-00-T132/18, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER): warsztaty i projekt filmowy 3 Misji – Czy widzisz świat?. Wykonawca.

 • 2019- udział w projekcie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu ,,Tworzenie Sprawiedliwych Miast CZR 10.7'' jako ekspertka z UAM w tematyce migracji. Przeprowadzenie warsztatów ,,Działania w dziedzinie bezpiecznej i odpowiedzialnej migracji w politykach lokalnych''.

 • Maj 2019 - Udział w projekcie realizowanych przez Jean Monnet Centre of Excellence – Science and art. Festiwal- European neighbourhood. Neighnours in Europe”. Projekcja filmu ,,Seeking refugee” (reż. Andy Glynne), połączona z dyskusją na temat osób z doświadczeniem migracyjnym

 • 2019- Edukatorka Antydyskryminacyjna w Migrant Info Point. Zrealizowane projekty edukacji antydyskryminacyjnej na temat migrantów i uchodźców w szkołach podstawowych na terenie Poznania.

 • Geocentrum doskonałości: autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy. Numer: POWR.03.01.00-00-K187/15/wykonawca

bottom of page