top of page
A_Narożniak_fot_G Niklas.jpg

dr Agnieszka Narożniak

doktor nauk prawnych

prawniczka i europeistka; adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,  członkini zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych

agnieszka.narozniak@migrant.poznan.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ administracyjnoprawny cudzoziemca w Polsce

prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej a krajowe prawo migracyjne

♦ instytucjonalne i proceduralne aspekty zarządzania migracjami

Publikacje:

♦ „Bezpieczny dom”

Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego, EEA Grants, Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży
Lider: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Okres realizacji: 2015-2016
Funkcja: wsparcie prawne, publikacja analiz prawnych

https://www.cebam.pl/kopia-safe-home-1

♦ „Migrant Info Point – Informacja i wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu” (3 edycje)

Współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania
Czas trwania: 01.09.2017 – 31.12.2019
Funkcja: wparcie prawne

https://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

 

♦ „Zagraniczny student w Poznaniu: Przewodnik po prawach”

Finansowanie: Urząd Miasta Poznania
Czas trwania: 14.10.2019 – 31.12.2019
funkcja: koordynacja, opracowanie materiałów

https://migrant.poznan.pl/pl/projekty/

Wybrane publikacje:

♦ Narożniak A., Princ M., Certyfikat szczepionkowy jako instrument prawnej regulacji międzynarodowego ruchu osobowego, Poznań 2022, Nr 2(38), s. 27-58.

♦ Narożniak A., In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznych, Poznań 2019, Nr 4(28), s. 149-163.

♦ Narożniak A., Foreign Students in Poland: Between Receptiveness and Distrust. Some Remarks on the Transposition of Directive (EU) 2016/801, w: D. Jílek, P. Pořízek (red.), Ročenka uprchlického a cizineckého práva, Kancelář veřejného ochránce práv/Wolters Kluwer ČR, Brno 2019, s. 354-368.

♦ Narożniak A., Obligation to Return and Discretionary Power. Some Remarks on the Polish Law on Foreigners, w: D. Jílek, P. Pořízek (red.), Ročenka uprchlického a cizineckého práva, Kancelář veřejného ochránce práv/Wolters Kluwer ČR, Brno 2018 s. 421-438.

♦ Narożniak A.: Karta Polaka w systemie instytucjonalnym prawa o cudzoziemcach, Poznań 2017, Nr 4 (20), s. 129-164.

♦ Narożniak A., Węzłowe problemy administracyjnoprawnej regulacji pobytu cudzoziemca w kontekście zróżnicowania kulturowego, w: A. J. Szwarc (red.), Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa, Poznań 2017, s. 233-247.

♦ Narożniak A., Princ M., Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym – uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej, w: M. Szewczyk (red.), Z problematyki samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. Rocznicy urodzin oraz 45. Rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Poznań 2017, s. 211-226.

♦ Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 56-78.

​​♦ Narożniak A., Prawne implikacje opieszałości organu w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce na przykładzie spraw zgłaszanych w Migrant Info Point w Poznaniu, w: I. Czerniejewska (red.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2016, s. 15-28, http://www.migrant.poznan.pl/images/publikacja/Nie_dosc_mile_widziani.pdf

♦ Narożniak A., Problemy komunikatywności przepisów w świetle spraw cudzoziemców korzystających ze wsparcia Migrant Info Point w Poznaniu, w: I. Czerniejewska (red.), Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań 2016, s. 15-28, publikacja dostępna online: http://www.migrant.poznan.pl/images/publikacja/Nie_dosc_mile_widziani.pdf

♦ Princ M., Narożniak A., Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych – aspekty administracyjnoprawne, w: K. Wątorek (red.),  Legalność zatrudnienia cudzoziemców, Kielce 2015, s. 319-335.♦ 

♦ Narożniak A., Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie administracyjnym? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej, „Studia Prawa Publicznego”, Poznań 2014, Nr 2 (6), s. 155-188.

♦ Narożniak A., W kwestii poszanowania i ochrony życia rodzinnego małżeństwa cudzoziemca z obywatelem polskim w prawie o cudzoziemcach. Stan obecny i projektowany, „Studia Prawa Publicznego”, Poznań 2013, Nr 2, s. 101-126.

Dodatkowe informacje:

 ♦ doświadczenie w administracji publicznej w obszarze stosowania prawa o cudzoziemcach

 ♦ wieloletnia współpraca z Migrant Info Point w Poznaniu w obszarze wsparcia prawnego dla cudzoziemców i popularyzacji wiedzy z zakresu prawa migracyjnego  

bottom of page