top of page
Popyk-e1615988510374.jpg

dra Anzhela Popyk

doktorka, stażystka podoktorski, CeBaM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://orcid.org/0000-0003-4627-3517 

 

Zainteresowania badawcze:

♦ studia nad dzieciństwem

♦ studia nad migracją

♦ sprawczość dzieci

♦ prawa dzieci

♦ etyka i metodologia badań 

Publikacje:

♦ Popyk, A. (2022). Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji. Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.021.16491

 

♦ Popyk, A. (2022). Anchors and Thresholds in the Formation of a Transnational Sense of Belonging of Migrant Children in Poland. Children's Geographies.  https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2075693

♦ Popyk A., Perkowska-Klejman A. (2019), Critical Analysis of the National Curricula Through Hofstede’s 4-D Model, Society Register, Vol. 3 no. 4 pp. 115-136. ISSN 2544–5502. https://doi.org/10.14746/sr.2019.3.4.07

♦ Popyk A., Buler M. (2018), Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci we współczesnej Polsce –przegląd literatury. W: Społeczne i gospodarcze skutki migracji: analiza wybranych aspektów. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGEL, st. 34-49.

Projekty:

♦ Dobre początki obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach. (3.10.2022-2.10.2026), finansowanie: Środki NCN w ramach programu OPUS (wykonawczyni).

 

♦ „Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Procesie Tranzycji Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce.”, PRELUDIUM 18 NCN, (2020-2023), kierownik projektu, https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/472660-pl.pdf

♦ OPUS 16 ‘Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier’, OPUS 16 NCN, (2019-2022), doktorant-stypendysta, https://www.migracje.uw.edu.pl/projects/polityka-wobec-diaspory-w-kontekscie-migracji-poakcesyjnych-analiza-porownawcza-polski-litwy-i-wegier/

♦ Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne [GEMTRA], NCN SONATA, (2018-2021), badacz, https://swps.pl/nauka-i-badania/granty/18384-gemtra-tranzycja-do-macierzynstwa-w-trzech-pokoleniach-polek

♦ Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji, USWPS, (2020-2021), badacz, https://youth.swps.pl/bultra/

bottom of page