dr Julia Wojnowska-Radzińska

prawniczka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

 

e-mail: juliaw@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ Migracje i prawa człowieka

♦ Prawno-międzynarodowa ochrona cudzoziemców

♦ Status prawny cudzoziemca w Polsce

♦ Konstytucyjny status jednostki 

♦ Polityka migracyjna 

♦ Europejskie prawo migracyjne

Wybrane publikacje:

♦ The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law, Brill/Nijhoff, The Netherlands, 2015, ISBN, 9789004265431.

 

♦ Zasada non-refoulement i jej realizacja w działaniach FRONTEX-u w monografii zbiorowej „Agencja FRONTEX w Strefie Schengen - 10 lat doświadczeń”, pod redakcją A. Kuś, A. Kosinska, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

♦ Dopuszczalność wydalania ciężko chorych cudzoziemców a zakaz nieludzkiego traktowania na podstawie art. 3 EKPCz w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,Zeszyty Prawnicze BAS, nr 4/2014.

 

♦ Zasady przyznawania pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, Studia BAS, nr 4/2014.

 

♦ Ochrona obywateli Unii Europejskiej przed wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy, Przegląd Prawa Publicznego 4/2014.

 

♦ Ochrona wydalanych cudzoziemców na podstawie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Studia Europejskie 1/2013.

 

♦ Prawo cudzoziemca do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w pracy zbiorowej „Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja” pod redakcją K. Marzec-Holki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, ISBN 97-88-37-09-6.

 

♦ Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4/2013.

 

♦ Działalność przestępcza osiadłych imigrantów jako podstawa uchylenia ochrony przed wydaleniem na podstawie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w monografii zbiorowej „Socjalizacja dysocjacyjna. Doświadczenia indywidualne i społeczne. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznej ingerencji” pod redakcją A. Matysik-Błaszczyk i J. Modrzewskiego, Poznań, 2012, ISBN 978-83-62135-50-9.

 

♦ Bezpieczeństwo i ochrona migrantów długoterminowych w Unii Europejskiej, [in:] Sociální pedagogika ve střední Europe. Inovace a nové trendy,

Bron: Instytut mezioborových studií 2010.

 

♦ Problem migracji w społeczeństwie integrującej się Europy w aspekcie praw człowieka [in:] K. Wojnowski i M. Marcinkowski (eds.),

O przestrzeni edukacyjnej: Chaos, żywioły, ład. Parerga, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2009.

 

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png