top of page
dr_Julia_Wojnowska-Radzińska.jpg

dr Julia Wojnowska-Radzińska

prawniczka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

 

e-mail: juliaw@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ Migracje i prawa człowieka

♦ Prawno-międzynarodowa ochrona cudzoziemców

♦ Status prawny cudzoziemca w Polsce

♦ Konstytucyjny status jednostki 

♦ Polityka migracyjna 

♦ Europejskie prawo migracyjne

Publikacje:

♦ Wojnowska-Radzińska J., Legitimizing pre-emptive data surveillance under the EU law: the case of the PNR Directive ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2021, vol. 83, nr 1, s.115-127

♦ Wojnowska-Radzińska J., Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, vol. 81, nr 1, s.57-71

♦ Wojnowska-Radzińska J.Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) versus data protection –Is it done in the right way?, Review of European and Comparative Law, 2019, vol. 37, nr 2, s.121-138

♦ Wojnowska-Radzińska J., Ochrona danych PNR w Unii Europejskiej – uwagi w świetle Opinii Trybunału Sprawiedliwości 1/15 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera w: Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata / Czubik Agnieszka, Dziwisz Dominika, Szczepankiewicz-Rudzka Ewa (red.), 2019, Księgarnia Akademicka, s.141-155, ISBN 9788381380867

♦ Wojnowska-Radzińska J., Procedural Guarantees for EU Citizens against Expulsion in the Light of Directive 2004/38/EC, Adam Mickiewicz University Law Review, 2018, vol. 8, nr 4, s.87-96

♦ Wojnowska-Radzińska J., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera –adekwatny środek do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami czy forma masowej inwigilacji?, Studia Europejskie, 2017, nr 4, s.163-186

♦ Wojnowska-Radzińska J., The access to secret evidence in expulsion proceedings under the European convention on human rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2017, vol. 35, s.230-245

♦ Wojnowska-Radzińska J., Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, vol. 79, nr 1, s.59-71

♦ Wojnowska-Radzińska J., Karta Praw Podstawowych UE jako jeden z kluczowych instrumentów prawnych unijnej polityki migracyjnej W: W obliczu kryzysu : przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej / Kosińska Anna Magdalena (red.), 2017, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s.99-114

♦ Wojnowska-Radzińska J., Protection of Aliens against Arbitrary Expulsion under African Chartet on Human and Peoples' Rights W: Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka. Tom 2 / Jaskiernia Jerzy, Spryszak Kamil (red.), 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.237-245

♦ Wojnowska-Radzińska J., Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka W: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych / Pudzianowska Dorota (red.), Monografie - Wolters Kluwer Polska, 2016, Wolters Kluwer Polska, s.40-55

♦ Wojnowska-Radzińska J.,  Zasada poszanowania prawa międzynarodowego w Konstytucji RP W: Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce / Paździor Mariusz, Szmulik Bogumił (red.), 2016, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, s.40-56

♦ Wojnowska-Radzińska J., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2015, vol. 44, nr 4, s.39-56

♦ Wojnowska-Radzińska J., Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych w świetle przepisów Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wybrane problemy, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2015, vol. 42, nr 2, s.219-237

♦ The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law, Brill/Nijhoff, The Netherlands, 2015, ISBN, 9789004265431.

 

♦ Zasada non-refoulement i jej realizacja w działaniach FRONTEX-u w monografii zbiorowej „Agencja FRONTEX w Strefie Schengen - 10 lat doświadczeń”, pod redakcją A. Kuś, A. Kosinska, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

♦ Dopuszczalność wydalania ciężko chorych cudzoziemców a zakaz nieludzkiego traktowania na podstawie art. 3 EKPCz w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,Zeszyty Prawnicze BAS, nr 4/2014.

 

♦ Zasady przyznawania pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, Studia BAS, nr 4/2014.

 

♦ Ochrona obywateli Unii Europejskiej przed wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy, Przegląd Prawa Publicznego 4/2014.

 

♦ Ochrona wydalanych cudzoziemców na podstawie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Studia Europejskie 1/2013.

 

♦ Prawo cudzoziemca do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w pracy zbiorowej „Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja” pod redakcją K. Marzec-Holki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, ISBN 97-88-37-09-6.

 

♦ Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4/2013.

 

♦ Działalność przestępcza osiadłych imigrantów jako podstawa uchylenia ochrony przed wydaleniem na podstawie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w monografii zbiorowej „Socjalizacja dysocjacyjna. Doświadczenia indywidualne i społeczne. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznej ingerencji” pod redakcją A. Matysik-Błaszczyk i J. Modrzewskiego, Poznań, 2012, ISBN 978-83-62135-50-9.

 

♦ Bezpieczeństwo i ochrona migrantów długoterminowych w Unii Europejskiej, [in:] Sociální pedagogika ve střední Europe. Inovace a nové trendy,

Bron: Instytut mezioborových studií 2010.

 

♦ Problem migracji w społeczeństwie integrującej się Europy w aspekcie praw człowieka [in:] K. Wojnowski i M. Marcinkowski (eds.),

O przestrzeni edukacyjnej: Chaos, żywioły, ład. Parerga, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2009.

 

bottom of page