dr Marcin Princ

doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: marcin.princ@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

materialne prawo administracyjne (w szczególności prawo migracyjne), nauka administracji, prakseologiczne zagadnienia związane z administracją publiczną, europejskie standardy administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów „dobrej administracji”.

Publikacje:
 

♦ Wojnowska-Radzińska J., Princ M., Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

 

Princ M., Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Prawa Publicznego 2013, pod red. K. Wojtczak, nr 3.

Princ M., Narożniak A.;Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych - aspekty administracyjnoprawne, [w:] Legalność zatrudnienia cudzoziemców, red.: Wątorek Krzysztof, Kielce 2015, ss. 319-335

♦ Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej - uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych pod red. D. Pudzianowskiej, Wolters Kluwer,

Warszawa 2016, str. 56-78.

 

♦ Princ M., Narożniak A.; Relacja pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym – uwagi na tle udzielania ochrony międzynarodowej [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), ss. 211-226,

 

♦ Princ M.; Granting protections to foreigners – a few reflections from the Polish perspective on current situation [w:] Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize, red.: Jurníková Jana , Králová Alžběta , Masarykova Univerzita 2016, ss.. 155-171
 

♦ Princ M.;Ochrona uchodźców w Polsce w Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red.: Wojtaszczyk K. A., Szymańska J.,ASPRA-JR 2016, ss. 590-607.

 

♦ Princ M.; Between Law and Reality – Migration Policy in Poland and the European Union [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek
Dalibor, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer ČR (2017), Str. 542-557,

 

♦ Princ M.; Jednolitość postępowania administracyjnego – rozważania na tle prawa azylowego i migracyjnego Unii Europejskiej [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, red.: Supernat J., Kowalczyk B., Instytut Wydawniczy EuroPrawo (2017), Str. 133-144.

 

♦ Princ M.;National visa for the purpose of performing work in the territory of the Republic of Poland - legal regulations and experience [w:] Ročenka uprchlického a cizineckého práva, red.: Jílek Jílek, Pořízek Pavel, Kancelář veřejného ochránce práv (2017), ss. 439-452

 

♦ Princ M.; Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, z. 1(1)(XVI), ss. 127-139.

 

♦ Princ M. Rozważania w zakresie kontroli rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących cudzoziemców – stan obecny i postulowane zmiany,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, Tom XIX, Zeszyt 9, część II, ss. 239-251.

 

♦ Princ M. , Zasada urzędowości języka polskiego a cudzoziemcy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, Tom XX, Zeszyt 3, część 3, ss. 99–108,.

Udział w wybranych projektach:

 

Bezpieczny dom

 

♦ Grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
♦ okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016
♦ funkcja: konsultant

 

Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu

 

♦ Grantodawca: Prezydent Miasta Poznania
♦ okres realizacji: 1.10.2015 – 31.12.2015
♦ funkcja: konsultant

 

Wybrane publikacje (dotyczące tematyki migracyjnej):


♦ M. Princ, Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Prawa Publicznego 2013, nr 3.

 

♦ J. Wojnowska-Radzińska, M.Princ, Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

 

W druku:


♦ A. Narożniak, M. Princ, Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych. Aspekty administracyjnoprawne

 

♦ M. Princ, A. Narożniak, Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej – uwagi na tle wybranych regulacji dotyczących cudzoziemców

proj. i wyk. Naprzeciw

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png