top of page
mgr Rober Rydzewski.jpg

dr Robert Rydzewski

antropolog

ukończył studia doktoranckie w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: rydzewski.robert@gmail.com

 

Zainteresowania:

 

Zainteresowania: Pracuje nad doktoratem pt. „Kryzys uchodźczy” – antropologiczne studium przypadku serbskiej części zachodnia szlaku bałkańskiego.
Robert Rydzewski pracuje nad dwoma projektami badawczymi. Tematem pierwszego są migracje przez Europę południowo-wschodnią. Jego celem jest przeanalizowanie ruchu migrantów i uzyskanie odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób migranci przemieszczają się pomimo coraz silniej strzeżonych zewnętrznych granic UE. Podstawą tych rozważań są badania terenowe przeprowadzone w Serbii i Macedonii w 2015 i 2016 roku.Drugi projekt badawczy dotyczy Transformacji miast post-jugosłowiańskich. Finansowany jest przez Narodowe Centrum Edukacji, program Preludium.

 

Słowa kluczowe:

 

Migracje, migracje powrotne, ruch, polityka migracyjna UE, nacjonalizm, społeczeństwo obywatelskie, Europa Południowo-Wschodnia.

 

Publikacje:

♦ Rydzewski Robert (2020) Hope, Waiting, and Mobility: Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal, Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5:1
[link]
 

♦ Rydzewski R. Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161- 176. [pdf]

 

♦ Rydzewski R. The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk,

H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

 

♦ Rydzewski R. Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city, EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

 

♦ Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

 

♦ Rydzewski R. Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121.

[wspólnie z: A. Kochaniewicz]

 

♦ Rydzewski R. Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

Udział w wybranych projektach:

 

Transformacja miast post-jugosłowańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii (FYROM) 

 

♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Edukacji (2015/17/N/HS6/00694).
♦ okres realizacji: 2016-2019

♦ funkcja: Kierownik

 

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA)

 

♦ źródło finansowania: PO Kapitał Ludzki
♦ okres realizacji: 2013 -2015

♦ funkcja: wykonawca/streetworker

 

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania

 

♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009 - 2012

♦ funkcja: wykonawca

 

Wybrane publikacje (dotyczące tematyki migracyjnej)

 

♦ Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy [w:] N. Bloch, I. Main, K. Sydow (red.), Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, 53-74.

 

♦ [wspólnie z Agatą Kochaniewicz], Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny, [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie. (red.) N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii

i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 116-121.

 

♦ Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu.

(red.) M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 102-116.

bottom of page