Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania.

 

Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N109 224836

 

Okres realizacji: czerwiec 2009-czerwiec 2012 (36 miesięcy)

 

Kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski, kontakt: mbuch@amu.edu.pl

Główni wykonawcy:

dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM, kontakt: jschmidt@amu.edu.pl

dr Natalia Bloch, kontakt: nbloch@amu.edu.pl

dr Agnieszka Chwieduk, kontakt: agach@amu.edu.pl

dr hab. Izabella Main, kontakt: imain@amu.edu.pl

 

Celem projektu jest analiza zjawiska heterogeniczności kulturowej w przestrzeni wielkomiejskiej ujętego w perspektywie mikrospołecznej. Badania obejmą grupy cudzoziemców przybywających do Polski spoza jej granic, niemniej utrzymujących często kontakty z krajem pochodzenia i pozostawionymi tam rodzinami. Sytuacja ta staje się źródłem narastającej różnorodności i mobilności społecznej oraz powiązań transnarodowych, które kształtują współczesne oblicze wielkich miast. Przedmiotem studiów jest rozpoznanie zasięgu i analiza charakteru tych zjawisk. Z problemem różnorodności kulturowej należy uporać się zarówno konceptualnie, jak i praktycznie – w prowadzonej polityce społecznej. W pierwszej fazie badań, „Topografii imigracyjnej Poznania", rozpoznajemy charakter i skalę tego zjawiska. Etap ten zakłada zlokalizowanie konkretnych miejsc osiedlenia, opisanie warunków mieszkaniowych, ukazanie stratyfikacji oraz tożsamości kulturowych środowisk imigranckich. W wymiarze społecznym szczególnie warte zdiagnozowania są m.in. więzi rodzinne, sąsiedzkie, wewnętrzne hierarchie i formy zorganizowania grup oraz ich relacje ze społeczeństwem dominującym. Natomiast w wymiarze kulturowym chcemy skupić się na sferze wyobrażeń, postawach identyfikacyjnych oraz praktykach podtrzymujących więź z krajem pochodzenia. Badania metodami etnograficznymi pokazać mają, w jakim zakresie nieobecne w dyskursie publicznym społeczności współżyją ze społeczeństwem dominującym. Chodzi o rozpoznanie strategii i praktyk adaptacyjnych grup imigranckich oraz ukazanie, jak w zachowaniach codziennych wtapiają się one w społeczny i przestrzenny pejzaż miasta. Obecność cudzoziemców powoduje nieuchronnie zjawisko egzogennej zmiany kulturowej, ponieważ imigranci nie tylko przyjmują wzory społeczeństwa dominującego, lecz także je zmieniają. 'Kultura' realizuje się bowiem w codziennych interakcjach. Daje to możliwość spojrzenia na zróżnicowane, ale tworzące całościowy układ praktyki kulturowej ludzi żyjących we wspólnej przestrzeni miasta. Poszczególne grupy podzielają szereg zachowań, a jednocześnie w różnym stopniu zachowują poczucie własnej odrębności i autonomii. Taka różnorodność 'międzykulturowych' relacji i zachowań podlega nieustannym zmianom. Mamy nadzieję, że badania w ramach projektu pozwolą na uchwycenie ich kierunku i dynamiki oraz umożliwią sformułowanie zaleceń w zakresie polityki społecznej, i to zarówno na szczeblu lokalnym, jak ogólnopolskim.

 

dr hab. Izabella Main: imain@amu.edu.pl

e-mail: cebam@amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych UAM
Collegium Martineum UAM
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań
pokój 422

facebook.png
Uniwersytet_Adama_Mickiewicza.png
Instytut_Etnologii_i_Antropologii_Kultur
Migrant_Info_Point_Poznań.png
IASFM.png