top of page
Natalia Bloch.jpg

prof. UAM dra hab. Natalia Bloch

antropolożka pracująca w Instytucie Antropologii i Etnologii

na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: nbloch@amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ antropologia mobilności: heterogeniczne społeczności powstałe w następstwie mobilności, nakładanie się różnych form przestrzennej mobilności ludzi, reżimy mobilności i sposoby ich przezwyciężania, wyzwania metodologiczne w badaniu mobilności oraz umobilnianie antropologii;

♦ studia uchodźcze: międzynarodowy reżim uchodźczy, zagadnienia podmiotowości i sprawczości uchodźców, procesy narodotwórcze w diasporze, procesy tożsamościowe w drugim pokoleniu uchodźców (badania w diasporze tybetańskiej w Indiach), wysiedlenia uzasadniane ochroną dziedzictwa kulturowego oraz projektami modernizacyjnymi (badania na obszarze wpisanym na listę UNESCO oraz nad „czyszczeniem” slumsów w Indiach);

♦ studia migracyjne: polska pamięć migracyjna (XIX wiek) a współczesne postrzeganie migrantów (badania interwencyjne w Polsce), procesy

adaptacyjne oraz wyzwania antropologii stosowanej w zakresie integracji imigrantów (badania wśród imigrantów w Polsce), migranci w sektorze turystycznym (badania w Indiach);

♦ antropologia turystyki: nieformalny sektor turystyczny w kontekście postkolonialnym, turystyczne spotkania, relacje władzy i potencjał turystyki jako źródła upodmiotowienia i odzyskiwania głosu przez społeczności zmarginalizowane (badania w Indiach);

♦ krytyka postkolonialna: zastosowanie narzędzi teorii postkolonialnej do analizy współczesnych zjawisk z zakresu migracji, turystyki i dziedzictwa kulturowego;

♦ antropologia publiczna: sposoby wprowadzania perspektywy antropologicznej do szerszego obiegu (reportaż antropologiczny), udział w debacie publicznej dotyczącej migrantów i uchodźców (migracyjny DKF, wystawy)

Projekty:

♦ Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii (2016-2019), staż podoktorski FUGA NCN (stażystka). [link]

 

♦ Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (2016-2018), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (główny wykonawca: kuratorka wystawy, redaktorka monografii). [link]

♦ (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (2016), projekt badawczy z udziałem studentów sfinansowany ze środków statutowych  Instytutu Etnologii

i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM, badania w wioskach pochodzenia emigrantów, którzy pod koniec XIX wieku wyjechali do Ameryk (kierownik). [fanpage]

♦ Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii (2012-2016), grant w konkursie OPUS NCN (kierownik).


♦ Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (2013-2015), grant Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach PO Kapitał Ludzki (kierownik zespołu streetworkerów). [link]
 

♦ Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (2010), grant Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (główny wykonawca). [link]

♦ Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (główny wykonawca: koordynatorka zespołu badaczy, autorka rozdziałów w monografii końcowej). [link]

 

♦ Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim (2007-2010), grant MNiSW (wykonawca: badaczka w regionie Dolpo w Nepalu).

♦ Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach (2007-2009), grant promotorski MNiSW (główny wykonawca). [Rozmowa o projekcie]


Książki autorskie:

♦ Bloch N., Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, Lexington Books, ss. 314, 2021. [link]

♦ Bloch N., Grześkowiak K., Kaczmarek Ł., Zielone konferencje. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie organizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych konferencji, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, Instytut Antropologii i Etnologii UAM, ss. 60, 2020.

 

♦ Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 380, 2018. [link]

♦ Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 672, 2011. [link]

Książki pod redakcją:
♦ Intersections of Tourism, Migration, and Exile. Eds. N. Bloch, K. M. Adams, New York: Routledge, ss. 274, 2023. [link] 

♦ Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej). Red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, ss. 346, 2016. [pdf]
 

♦ Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy. Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, ss. 189, 2015. [pdf]

♦ Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Red. N. Bloch, Goździak E. M., Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, ss. 262, 2010. [pdf]

 


Artykuły:

♦ Adams K. M., Bloch N., Problematizing Siloed Mobilities: Tourism, Migration, Exile, in: Intersections of Tourism, Migration, and Exile, ed. N. Bloch, K, M. Adams K., New York: Routledge, pp. 1-30, 2023. [pdf]

♦ Bloch N., Reżimy mobilności w postkolonialnym świecie: turyści, migranci, uchodźcy, „Czas Kultury”, nr 3 (numer specjalny „Kolonialne uwiedzenia – współczesne podróże”), s. 98-107, 2022.

♦ Bloch N., Granice, wewnętrzne podziały i relacje w poprzek różnicy. Heterogeniczne społeczności osadzone w mobilności, w: Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, red. K. Marciniak, A. Chwieduk, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, s. 67-85, 2021.

♦ Bloch N., Wdowy, polityczki, feministki i ja. Esej o antropologii na rogu ulicy, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 7 (numer specjalny „Antropolog w terenie. Osobiste wymiary doświadczeń etnograficznych”), s. 215-235, 2021. [pdf]

♦ Bloch N., Engaged Anthropology and the Need for Empathy: Anthropological Interventions in the Face of the So-called Refugee Crisis, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (numer specjalny “Antropologia zaangażowana”), s. 71-97, 2020. [pdf]

♦ Bloch N., Beyond a Sedentary Other and a Mobile Tourist. Transgressing Mobility Categories in the Informal Tourism Sector in India, w: “Critique of Anthropology”, 2020. [link]

♦ Bloch N., Refugees as Donors. 'Rich' Tibetan Refugees, Evicted Indian Slum Dwellers and a Smart City, w: “Journal of Refugee Studies”, 2019. [link]

♦ Bloch N., Poszukiwanie dobrego życia na globalnym Południu. Migranci w nieformalnym sektorze turystycznym w Indiach, „Prace Etnograficzne”, t. 47, nr 2, s. 55-68, 2019. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Making a Community Embedded in Mobility. Refugees, Migrants, and Tourists in Dharamshala (India), “Transfers: Interdisciplinary Journal of Mobility Studies”, vol. 8, issue 3, (Special Issue: Postcolonial Intersections: Asia on the Move), s. 36-54, 2018. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Uchodźcy, turyści i (nie)zaangażowana antropolożka, czyli o poważnych i trywialnych obszarach humanistycznej eksploracji, w: Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne?, red. M. Brocki, R. Kleśta-Nawrocki, Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 179-189, 2018.

♦ Bloch N., Making Tourists Engaged by Vulnerable Communities in India, w: Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging the Worlds, ed. S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books (Series: Anthropology of Tourism: Heritage, Mobility, and Society), s. 181-197, 2018. [link]

♦ Bloch N., Taxonomic Panic and the Art of “Making Do” at a Heritage Site. The Case of Hampi UNESCO Site, India, “Anthropological Notebooks”, vol. 23, issue 3 (Special Issue: Landscape and Heritage Interplay), s. 19-43, 2017. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., We Are No Monks. Narrating the Self through New Tibetan Exile Cinema, “Ethnologia Polona”, vol. 37, 2016/2017 (Special Issue: Himalayan & Tibetan Identities in Contemporary Pictures), s. 101-114, 2017. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Main I. Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, „Lud”, t. 101, s. 43-47, 2017.

♦ Bloch N., Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [w:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, s. 75-96, 2017. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Barbarians in India. Tourism as moral contamination, “Annals of Tourism Research”, vol. 62, s. 64-77, 2016. [link]

♦ Bloch N., Evicting Heritage: Spatial Cleansing and Cultural Legacy at the Hampi UNESCO Site in India, “Critical Asian Studies”, vol. 48, issue 4, s. 556-578, 2016. [link]

♦ Bloch N., Overheating with Authenticity. Between Familiarity and Otherness in Multisensory Experiencing of India by Tramping Tourists, “Déjà Lu” , vol. 4, 2016. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Spóźnieni o 125 lat listonosze. Pamięć o emigrantach w ich rodzinnych wioskach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, red. N. Bloch, s. 154-173, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, red. N. Bloch, s. 24-41, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM 2016.
[pdf do pobrania]

♦ Bloch N., O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych red. M. Kafar, Perspektywy Biograficzne t. 3, s. 63-87, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.

♦ Bloch N., Streetworking: zaangażowane działanie w terenie. Antropolog jako badacz i asystent imigranta, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, s. 33-51, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015. [pdf]

♦ Bloch N., [z R. Rydzewski] Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, s. 53-75, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Badacz rozgrywany i wewnętrzne gry interesów w społecznościach narażonych na nadużycia. O problematyczności antropologicznego zaangażowania, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. M. Kafar, A. F. Kola, s. 53-67, Toruń, Łódź: Forum Humanistyczne 2015.

♦ Bloch N., Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity, w: Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces. Red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, s. 135-154, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014. [pdf]

♦ Bloch N., Kolonizatorzy, turyści, antropolodzy. Dziedzictwo kolonialne w turystyce i kolonialna nostalgia w antropologii, w: „Konteksty”, t. LXVIII, z. 1(304),, s. 187-195, 2014. [pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Wyobrażony status uchodźcy i niechciane obywatelstwo. Dekonstrukcja naturalizacji jako zwieńczenia integracji na przykładzie diaspory tybetańskiej w Indiach, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. M. Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, s. 197-206, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW 2013.
[pdf do pobrania]

♦ Bloch N., Imigranci-profesjonaliści w sektorze edukacji, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, s. 130-150, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.

♦ Bloch N., Imigranci „z miłości” i wolontariusze, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, s. 211-231, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.

♦ Bloch N., Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu, w: Krajobrazy migracyjne Polski, red. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, s. 245-266, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW 2012.

♦ Bloch N., Kierunek Poznań. Integracja imigrantów spoza Unii Europejskiej w stolicy Wielkopolski, „Biuletyn Migracyjny” nr 34, s. 9-10, 2012. [pdf]

♦ Bloch N., Cudzoziemcy w Poznaniu. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A. W. Brzezińska, A. Chwieduk, s. 91-102, Wielichowo: Tipi 2012.

♦ Bloch N., Poza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, w: Imigranci: między integracją a izolacją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, s. 171-186, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.

♦ Bloch N., Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska”, t. 55, nr 1-2, s. 51-68, 2011.
[pdf do pobrania]

 

♦ Bloch N., Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Red. T. Buliński, M. Kairski, s. 209-235, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. [pdf do pobrania]

bottom of page